Saturday, December 31, 2011

BaAdshah...!!

BaAdshah hai jidhar chala jaye..,,
Dil pe kuch ikhteyar thori hai..,, :]